پیوست دوره های درسی و نرم افزار

نام دوره نام مدرس دانلود
رسم بال با سالیدورک -----
آشنایی با مقدمه هوافضا مهدی سبقی
آشنایی با نرم افزار xflr5 -----
مسائل کاربردی : رسم ایرفویل با اکسل ، سالیدورک ، کتیا ، xflr5 امیرمحمد کریمی - ارشیا مفتخری
مسائل کاربردی : رسم ایرفویل در متلب و پایتون ارشیا مفتخری
کلاس رفع اشکال درس طراحی سازه امیرمحمد کریمی
کلاس رفع اشکال درس تحلیل سازه امیرمحمد کریمی